ریبون و فیلم پرینتر فارگو HDP5000

ریبون و فیلم پرینتر HDP5000   جهت پرینتر غیر مستقیم شرکت  FARGO

کد کالا :

فيلم ساده فارگو HDP5000 پ.ن 8405330110
ريبون رنگي YMC فارگو HDP5000 پ.ن -8405030101
ريبون رنگي YMCK فارگو HDP5000 ب.ن -8405130102
ريبون رنگي YMCKK فارگو HDP5000 پ.ن -8405230103
ريبون رنگي YMCKF پ.ن 84061 فارگو -HDP5000  ب30104