فیلم فارگو FARGO HDP5000

پرینتر های چاپ غیر مستقیم علاوه بر نیاز داشتن ریبون فارگو  به فیلم هم نیاز دارند و به همین علت ما نیاز به تهیه فیلم فارگو 5000 داریم که  تشکیل شده از یک نوار شفاف است که می توان با یک فیلم فارگو HDP5000 تعداد 1500 کارت را چاپ کرد.و وظیفه فیلم انتقال تصویر  انتخاب شده برای چاپ بر روی کارت می باشد . به این صورت که هد دستگاه تصویر ابتدا به جای کارت روی فیلم چاپ کرده و سپس فیلم  آن را روی کارت منتقل می کند