ریبون C50

ریبون  C50 یا ریبون سی 50  از تعدادی پنل های به صورت نوارهایی رنگی تشکیل شده است که  با قرار گرفتن ریبون fargo C50 زیر هد دستگاه های چاپگر کارت PVC مانند چاپگر فارگو C50 و با استفاده از ترکیب رنگ های مختلف پنل های ریبون C50 ، اقدام به تولید رنگ های مختلف جهت چاپ روی کارت در پرینتر های مستقیم نظیر fargo C50  می کند .