رله ۱۶ کاناله با Wi-Fi

رله 16 کاناله با WIFI  به صورت ترکیبی از مبدل و رله عمل می کندکه شامل درگاه های:

UART-ETH-WIFI) serial port – Ethernet-Wireless network) می باشد . و کاربر قادر به تبدیل سریال به Wi-Fi ، سریال بهEthernet  و Ethernet به Wi-Fi می باشد و همچنین شامل 16 رله، با توانایی کنترل رله ها  از طریق ( LAN (Ethernet  و  Wi-Fi از راه دور است